Fondy a sbírky

Fondy a sbírky

Archiv Pražského hradu uchovává a zpřístupňuje historické dokumenty k dějinám Pražského hradu, k jeho umělecko- a kulturně-historickému významu, stavebnímu vývoji a obecně k jeho funkci ústředního sídla hlavy státu. Dále má archiv v odborné správě rovněž Kapitulní knihovnu se sbírkou hudebnin, Archiv Metropolitní kapituly a fond Jednota pro dostavbu Chrámu sv. Víta. Na tyto fondy Metropolitní kapituly byl v roce 2015 vznesen nárok ze strany vlastníka, tj. Metropolitní kapitulou u sv. Víta v Praze. Dne 3. května 2016 došlo k uzavření Smlouvy o úschově archivních fondů mezi Metropolitní kapitulou u sv. Víta v Praze a Českou republikou - Kanceláří prezidenta republiky.

Badatelům přístupné fondy a sbírky Archivu Pražského hradu

 

Dvorní stavební úřad, 1540 - 1860

Písemnosti stavební a hospodářské správy Pražského hradu a nemovitostí dočasně pod jeho správou včetně obory a letohrádku Hvězda, Královské obory, dalších pozemků v Bubenči, v Liboci, na Zbraslavi aj. V první polovině 18.století působnost úřadu dočasně rozšířena o stavební dohled nad císařskými objekty na komorních panstvích.
309 kartonů, 1239 knih, plány - viz Stará sbírka plánů, inventář zpracoval Jiří Svoboda,1975
kurátor: Mgr. Martin Halata

Kancelář prezidenta republiky. Stavební věci Pražského hradu, 1919 – 1947

Agenda stavebních, památkových, finančních a majetkoprávních záležitostí vztahujících se nejen k Pražskému hradu, letohrádku a oboře Hvězdě, ale i zámku, lesní správě a statku v Lánech.
94 kartonů, inventář a rejstřík zpracovala Věra Strnadová, 1971
kurátor: Mgr. Tomáš Zubec

Kancelář prezidenta republiky. Spisový znak 400.000, 1948 – 1964

Agenda hospodářsko-správního odboru související se správou Pražského hradu, zámku a statku Lány a všech přičleněných nemovitostí (finanční a právní záležitosti, stavební správa budov, hradní inventář a inventář lánského zámku, hospodářská správa statku v Lánech).
98 kartonů, inventář zpracovala Věra Malá,1983

Kancelář prezidenta republiky. Záležitosti lánských správ, 1921 – 1938

Spisy týkající se správy zámku, statku a lesního hospodářství dočasně protokolované pod samostatnými znaky.
11 kartonů, inventář zpracoval Mgr. Martin Halata

Stavební správa Pražského hradu, 1918-1948

Stavební správa Pražského hradu, pomocný úřad Kanceláře prezidenta republiky, realizovala úpravy objektů hradních i Hradem spravovaných, řešila otázky architektonické spojené s problémy uměleckohistorickými, otázky technické, právní a rozpočtové.
54 kartonů, inventář zpracovala Věra Strnadová,1973

Sbírka fotografií Stavební správy Pražského hradu, 60. léta 19. století – 1969

Stavební správa Pražského hradu začala ve 20. letech 20. století soustavně vytvářet fotodokumentaci objektů Pražského hradu a hradního inventáře. Sbírka byla postupně doplňována i staršími snímky, fotografiemi vyobrazení Pražského hradu (grafiky, plány, modely).
99 kartonů, inventář zpracovala Věra Vávrová, 1986

Hospodářská správa Pražského hradu, 1918-1948

Hospodářská správa Pražského hradu, pomocný úřad Kanceláře prezidenta republiky prováděla celkovou údržbu Hradem spravovaných objektů, dopravních prostředků, správu hradního vodovodu, inventáře a hradních zahrad.
54 kartonů, inventář zpracovala Věra Malá,1978

Osobní fond hradního stavitele Karla Fialy, 1891-1939

Fond obsahuje rukopisné záznamy hradního stavitele Karla Fialy o stavebněhistorickém průzkumu Pražského hradu.
25 kartonů, inventář zpracovala Věra Strnadová

Osobní fond hradního architekta Pavla Janáka, 1936-1955

V Archivu Pražského hradu jsou uloženy převážně písemnosti vzniklé z činnosti Pavla Janáka jako hradního architekta. Podstatnou část pozůstalosti tvoří deníky s osobními zápisy a kronikou Stavební správy Pražského hradu, které volně navazují na stavební deníky hradního stavitele Karla Fialy.
10 kartonů, inventář zpracovala Věra Strnadová

Osobní pozůstalost Josefa Mockera (1855-1899)

Plánová dokumentace a písemnosti vzniklé z činnosti architekta Mockera. Projekty nových staveb, rekonstrukcí staveb starších, většinou gotických (kostel sv. Ludmily na Vinohradech, kostel sv. Prokopa, Karlštejn…). Součástí fondu je i sbírka tištěných plánů z produkce časopisu Wienner Bauhüte.
2150 plánů
Pomůcka: DRBALOVÁ MARTINA: INVENTÁŘ POZŮSTALOSTI JOSEFA MOCKERA (TÉKA), 1855 - 1899. Prozatímní inventární seznam, 2000, s. 5, ev.č. 15.
kurátor: Ing. arch. Michal Šula

Historické plány z fondu Jednota

Plánová dokumentace dostavby katedrály. Fond je členěn na jednotlivé oddíly:

- fond stavitele Josefa Krannera 250 plánů
Pomůcka: NEZNÁMÝ: JEDNOTA PRO DOSTAVĚNÍ HLAV. CHRÁMU SV. VÍTA NA HRADĚ PRAŽSKÉM - ARCHEOLOGIE, GOTICKÁ KATEDRÁLA, 1864 - 1936. Prozatímní inventární seznam, 1950, s. 6, ev.č. 20.
NEZNÁMÝ: PLÁNY Z OBDOBÍ ČINNOSTI JOSEFA KRANNERA, 1864 - 1936. Inventář, 1950, s. 8, ev.č. 19.

- fond arch. Josefa Mockera (50.léta 19.století až 1899) 1100 plánů
Pomůcka: NEZNÁMÝ: PLÁNY Z OBDOBÍ ČINNOSTI JOSEFA MOCKERA, 1872 - 1899. Inventář, 1950, s. 61, ev.č. 18.
NEZNÁMÝ: SOUPIS NÁKRESŮ A PLÁNŮVELECHRÁMU SV. VÍTA NA HRADĚ PRAŽSKÉM SESTAVENÝ PO ÚMRTÍ STAVITELE VELECHRÁMU ARCHITEKTA JOSEFA MOCKERA V BŘEZNU 1899, 1872 - 1899. Prozatímní inventární seznam, 1899, s. 22, ev.č. 17.

- fond arch. Kamila Hilberta st. (90. léta 19.století – 1933) 2500 plánů
Pomůcka: NEZNÁMÝ: PLÁNY JEDNOTY Z OBDOBÍ ČINNOSTI ARCH. KAMILA HILBERTA, 1902 - 1937. Inventář, 1950, s. 43, ev.č. 24.

kurátor: Ing. arch. Michal Šula

Stará plánová sbírka

Stavební plány s tématem budov Pražského hradu a objektů administrativně souvisejících, vzešlé z činnosti Dvorského stavebného úřadu, Zámecké inspekce a nástupnického Zámeckého hejtmanství . (1569 – 1918).
4515 plánů a map
Pomůcka: NEZNÁMÝ: POPIS KOSTELŮ, FAR A HOSP. BUDOV NA CÍSAŘSKÝCH PANSTVÍCH - REJSTŘÍK PLÁNŮ, 1569 - 1918. Rejstřík, 1964, s. 21, ev.č. 22.
NEZNÁMÝ: SBÍRKA PLÁNŮ DO R. 1918 - JMENNÝ A MÍSTOPISNÝ REJSTŘÍK, 1569 - 1918. Rejstřík, 1973, s. 0, ev.č. 16.
kurátor: Ing. arch. Michal Šula

Nová plánová sbírka

Sbírka stavební dokumentace, týkající se objektů areálu Pražského hradu a objektů administrativně souvisejících. Časově navazuje na Starou plánovou sbírku (tedy 1918 – současnost).
Zhruba 75 tis. plánů a map
Pomůcka: DRBALOVÁ MARTINA-VELINSKÁ ANDĚLA: NOVÁ PLÁNOVÁ SBÍRKA, 1918 - 2001. Tematický rejstřík, 2002, s. 596, ev.č. 14.
kurátor: Ing. arch. Michal Šula

Knihovna Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze (6.-19. stol.)

- Sbírka rukopisů z knihovny pražské metropolitní kapituly

Archivní pomůcky:
PATERA, A., PODLAHA, A.: SOUPIS RUKOPISŮ KNIHOVNY METROPOLITNÍ KAPITOLY PRAŽSKÉ I-II, PRAHA 1910, 1922.
PODLAHA, A.: KNIHOVNA KAPITULNÍ V PRAZE, in: Soupis památek historických a uměleckých, Praha 1903
kurátor: Mgr. Lenka Kluková

Archiv Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze (12.-20. stol.)

- Listiny, listy, aktový materiál, úřední knihy a rukopisy z archivu pražské metropolitní kapituly

Archivní pomůcky:
PODLAHA, A.: CATALOGUS CODICUM MANU SCRIPTORUM, QUI IN ARCHIVIO CAPITULI METROPOLITANI PRAGENSIS ASSERVANTUR, PRAGAE 1923.
ERŠIL, J., PRAŽÁK, J.: ARCHIV PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ KAPITULY I: Katalog listin a listů z doby předhusitské (- 1419), Praha 1956.
ERŠIL, J., PRAŽÁK, J.: ARCHIV PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ KAPITULY II: Katalog listin a listů z doby předhusitské z let 1420-1561, Praha 1986.
Kurátor: Mgr. Lenka Kluková

Sbírka hudebnin Knihovny Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze (2. pol. 16. stol-1. pol. 19. stol.)

- Sbírka rukopisů a tisků hudebních děl z kůru pražského metropolitního chrámu sv. Víta

Archivní pomůcky:
PODLAHA, A.: CATALOGUS COLLECTIONIS OPERUM ARTIS MUSICAE, QUAE IN BIBLIOTHECA CAPITULI METROPOLITANI PRAGENSIS ASSERVANTUR, PRAGAE 1926.
ŠTEFAN, J.: ECCLESIA METROPOLITANA PRAGENSIS: Catalogus collectionis operum artis musicae I-II, Pragae 1983, 1985.
Kurátor: Mgr. Lenka Kluková

Sbírka hudebnin dvorní kaple sv. Kříže (2. pol. 19. stol.)

- Sbírka rukopisů a tisků hudebních děl z dvorní kaple sv. Kříže na Pražském hradě

Archivní pomůcky:
Inventář zpracoval Jiří Štefan, 1966
Kurátor: Mgr. Lenka Kluková

Velkostatek Volyně (17.-1. pol. 20. stol.)

- úředních knihy, fascikly, mapy

nezpracováno
Kurátor: Mgr. Lenka Kluková

Sbírka novinových výstřižků

Výběr z pražského a regionálního tisku s heslem Pražský hrad je uspořádán chronologicky, popř. tématicky (významné projekty jako např. výstava k J. Plečnikovi, Rudolfu II. a j.). Od 90. let 20. stol. obsahuje sbírka i výstřižky z některých zahraničních titulů.
Rozsah: 32 archivních krabic-nejstarší z r. 1918, soustavně od r. 1960 do současnosti
Správce: Mgr. Tomáš Zubec

Sbírka plakátů

Sbírka obsahuje plakáty převážně k akcím pořádaným ve výstavních a koncertních prostorách Pražského hradu, s výjimkou darů od jiných pořadatelských domácích či zahraničních institucí. Od r. 1993 jsou to z větší části plakáty vzniklé z činnosti Výstavního odd. Správy Pražského hradu.
Rozsah: 410 ks - nejstarší exemplář je z r. 1945 do současnosti
Správce: Mgr. Tomáš Zubec

Alba poštovních známek

Jedná se o sbírku poštovních známek převážně s tématem Pražský hrad a jeho poklady, získanou příležitostnými nákupy či dary.
Rozsah: 6 alb
Správce: Mgr. Tomáš Zubec

Soubory ke stažení

Stavební správa Pražského hradu (1919 - 1948)

Hospodářská správa PH ( 1918-1948)

Referát Stavební věci Pražského hradu KPR z let 1919 - 1947

Písemná pozůstalost stavitele Karla Fialy (1891 - 1939)

Písemná pozůstalost hradního architekta prof. Pavla Janáka (1936 – 1955)

Osobní fond Miloslava Klementa (1923 - 1975)

Dr. Adolfina Knechtlová (1914 -1968). Osobní pozůstalost.

Sbírka fotografií architekta Kamila Hilberta

Skicáře domských architektů 1873-1935 (1940)

Sbírka plakátů (1908) 1945-2010

Česká dvorská komora (do roku 1620)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1861)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1862-63)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1863)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1863-64)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1864-65)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1866)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1866-67)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1868-69)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1869-70)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1871-73)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1874)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1875)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1876)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1877-78)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1879)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1880)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1881)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1882)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1883)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1884)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1885)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1886)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1887)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1888)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1889)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1890)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1891)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1892)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1893)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1894)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1895)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1896)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1897)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1898)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1899)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1900)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1901)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1902)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1903)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1904)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1905)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1906)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1907)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1908)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1909)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1910)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1911)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1912)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1913)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1914)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1915)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1916)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1917)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1918)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1919)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1920)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1921)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1922)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1923)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1924)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1925)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1926)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1927)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1928)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1929)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1930)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1931)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1932)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1933)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1934)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1935)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1936)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1937)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1938)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1939)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1940)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1941)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1942)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1943-44)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1945)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1946)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1947)

Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952 (1948-49)

Úřední knihy Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta