Archiválie měsíce

2019 říjen – Předvečer pádu železné opony v Československu

Výběr z dopisů občanů adresovaných prezidentu Gustávu Husákovi v posledních měsících před pádem komunistického režimu v Československu – žádosti o propuštění politických vězňů, protesty proti kriminalizaci názorových odpůrců, ohlasy na petici Několik vět, reakce na dění v ostatních státech východního bloku, vyjádření k aktuální politické a ekonomické situaci, kritika politiky KSČ a požadavky na vypsání svobodných voleb, demokratizaci, dodržování lidských práv aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, Gustáv Husák, kart. 1).

Celá zpráva

2019 září – Ludvík Svoboda

Různé verze oficiálního životopisu československého prezidenta Ludvíka Svobody používané během výkonu prezidentské funkce, včetně konceptu s vlastnoručními poznámkami a souhlasnou parafou Ludvíka Svobody (fond Kancelář prezidenta republiky, Ludvík Svoboda, životopis; protokol 200000, spis. znak 1460, sign. 203311/70).

Celá zpráva

Archivní fondy a sbírky

Archivní fondy a sbírky

Archivu Kanceláře prezidenta republiky je svěřeno do péče 23 archivních souborů o rozsahu bezmála 1 500 běžných metrů. Kmenovým a nejrozsáhlejším souborem je fond Kancelář prezidenta republiky, v němž jsou trvale uchovávány dokumenty československých a českých prezidentů republiky a jejich úřadu od roku 1918. Z dalších významných archivních souborů je vhodné jmenovat fondy Londýnský archiv, Národní soud (z období Protektorátu Čechy a Morava), fondy Lesní správy Lány a Správy Zámku Lány, osobní fondy vedoucích KPR Přemysla Šámala, Jiřího Havelky, Augusta Adolfa Popelky a Jaromíra Smutného nebo sbírky fotografií, novinových výstřižků, vyznamenání a odňatých a vrácených vyznamenání.

Archivní fondy a sbírky

Služby veřejnosti

Služby veřejnosti

Archiv Kanceláře prezidenta republiky je veřejným a otevřeným archivem. Kromě trvalého uchovávání vybraných dokumentů, jejich evidence a odborného zpracovávání je hlavním úkolem archivu zpřístupňování tohoto obrovského informačního bohatství široké veřejnosti, a to za podmínek stanovených archivní a jinou související legislativou.

Služby veřejnosti

Státní vyznamenání

Státní vyznamenání

Udělování a propůjčování státních vyznamenání patří mezi tradiční pravomoci československých a českých prezidentů již od roku 1922, kdy byly zřízeny Československý řád Bílého lva a Československá medaile Bílého lva. Archiv Kanceláře prezidenta republiky dlouhodobě zpracovává a zpřístupňuje seznamy nositelů státních vyznamenání.

Státní vyznamenání