Archiválie měsíce

2019 září – Ludvík Svoboda

Různé verze oficiálního životopisu československého prezidenta Ludvíka Svobody používané během výkonu prezidentské funkce, včetně konceptu s vlastnoručními poznámkami a souhlasnou parafou Ludvíka Svobody (fond Kancelář prezidenta republiky, Ludvík Svoboda, životopis; protokol 200000, spis. znak 1460, sign. 203311/70).

Celá zpráva

2019 srpen – Srpen 1969

Ohlasy na srpnové události roku 1969 adresované prezidentu republiky – kritika projevů prezidenta Ludvíka Svobody a prvního tajemníka ÚV KSČ Gustáva Husáka ze srpna 1969, svědectví z demonstrací v Praze a v jiných městech a protesty proti jejich krvavému potlačení, odmítání sovětské okupace ze srpna 1968 a následného vývoje v Československu, kritika přijetí tzv. pendrekového zákona (č. 99/1969 Sb.) a naopak rezoluce vyjadřující podporu vedení KSČ a požadující potrestání „rušitelů klidu a veřejného pořádku“ aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, sign. 31401/69/CH).

Celá zpráva

Archivní fondy a sbírky

Archivní fondy a sbírky

Archivu Kanceláře prezidenta republiky je svěřeno do péče 23 archivních souborů o rozsahu bezmála 1 500 běžných metrů. Kmenovým a nejrozsáhlejším souborem je fond Kancelář prezidenta republiky, v němž jsou trvale uchovávány dokumenty československých a českých prezidentů republiky a jejich úřadu od roku 1918. Z dalších významných archivních souborů je vhodné jmenovat fondy Londýnský archiv, Národní soud (z období Protektorátu Čechy a Morava), fondy Lesní správy Lány a Správy Zámku Lány, osobní fondy vedoucích KPR Přemysla Šámala, Jiřího Havelky, Augusta Adolfa Popelky a Jaromíra Smutného nebo sbírky fotografií, novinových výstřižků, vyznamenání a odňatých a vrácených vyznamenání.

Archivní fondy a sbírky

Služby veřejnosti

Služby veřejnosti

Archiv Kanceláře prezidenta republiky je veřejným a otevřeným archivem. Kromě trvalého uchovávání vybraných dokumentů, jejich evidence a odborného zpracovávání je hlavním úkolem archivu zpřístupňování tohoto obrovského informačního bohatství široké veřejnosti, a to za podmínek stanovených archivní a jinou související legislativou.

Služby veřejnosti

Státní vyznamenání

Státní vyznamenání

Udělování a propůjčování státních vyznamenání patří mezi tradiční pravomoci československých a českých prezidentů již od roku 1922, kdy byly zřízeny Československý řád Bílého lva a Československá medaile Bílého lva. Archiv Kanceláře prezidenta republiky dlouhodobě zpracovává a zpřístupňuje seznamy nositelů státních vyznamenání.

Státní vyznamenání