Archiválie měsíce

2019 duben – Pozemková reforma

Dokumenty k pozemkové reformě v Československu – zákon č. 215/1919 Sb., o zabrání velkého majetku pozemkového (záborový zákon), novinové články, memoranda a rezoluce, hospodaření se státními statky aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, protokol L, inv. č. 2610; inv. č. 135 a 508).

Celá zpráva

2019 březen – Protektorát Čechy a Morava

Dokumenty k německé okupaci českých zemí v březnu 1939 – záznam československého prezidenta Emila Háchy o cestě do Berlína ve dnech 14. – 15. března 1939 a jednání s Adolfem Hitlerem, protokol z jednání a podmínky okupace podepsané v Berlíně dne 15. března za čs. stranu prezidentem E. Háchou a ministrem zahraničních věcí Františkem Chvalkovským, Výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava ze dne 16. března 1939 (fond Kancelář prezidenta republiky, protokol T, sign. T 178/39).

Celá zpráva

Archivní fondy a sbírky

Archivní fondy a sbírky

Archivu Kanceláře prezidenta republiky je svěřeno do péče 23 archivních souborů o rozsahu bezmála 1 500 běžných metrů. Kmenovým a nejrozsáhlejším souborem je fond Kancelář prezidenta republiky, v němž jsou trvale uchovávány dokumenty československých a českých prezidentů republiky a jejich úřadu od roku 1918. Z dalších významných archivních souborů je vhodné jmenovat fondy Londýnský archiv, Národní soud (z období Protektorátu Čechy a Morava), fondy Lesní správy Lány a Správy Zámku Lány, osobní fondy vedoucích KPR Přemysla Šámala, Jiřího Havelky, Augusta Adolfa Popelky a Jaromíra Smutného nebo sbírky fotografií, novinových výstřižků, vyznamenání a odňatých a vrácených vyznamenání.

Archivní fondy a sbírky

Služby veřejnosti

Služby veřejnosti

Archiv Kanceláře prezidenta republiky je veřejným a otevřeným archivem. Kromě trvalého uchovávání vybraných dokumentů, jejich evidence a odborného zpracovávání je hlavním úkolem archivu zpřístupňování tohoto obrovského informačního bohatství široké veřejnosti, a to za podmínek stanovených archivní a jinou související legislativou.

Služby veřejnosti

Státní vyznamenání

Státní vyznamenání

Udělování a propůjčování státních vyznamenání patří mezi tradiční pravomoci československých a českých prezidentů již od roku 1922, kdy byly zřízeny Československý řád Bílého lva a Československá medaile Bílého lva. Archiv Kanceláře prezidenta republiky dlouhodobě zpracovává a zpřístupňuje seznamy nositelů státních vyznamenání.

Státní vyznamenání