Využívání archivu

Archiv umožňuje každému žadateli nahlížet do archiválií, a to za podmínek stanovených § 34-41 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vyhláškou č. 645/2004 Sb. a Badatelským řádem Archivu Kanceláře prezidenta republiky, který vychází ze vzorového badatelského řádu (příloha č. 3 vyhlášky č. 645/2004 Sb.).

Zájemce o studium v archivu je povinen před zahájením studia vyplnit badatelský list, který je i žádostí o nahlížení do archiválií, a prokázat svou totožnost. Archiválie lze studovat pouze prezenčně ve studovně archivu, kde je badatelům volně přístupná také příruční knihovna.

Studium archiválií je bezplatné, zpoplatněny jsou pouze některé služby poskytované archivem (např. pořizování kopií, zpracování rešerší aj.), které jsou stanoveny ceníkem služeb, který vychází z ceníku služeb uvedeného v příloze č. 4 vyhlášky č. 645/2004 Sb.

Zhotovení kopií archiválií vlastním reprodukčním zařízením (fotoaparát, skener) je bezplatné a archiv doporučuje této možnosti využít.

Kapacita studovny archivu je omezená. O zájmu o studium a plánované návštěvě studovny je proto třeba předem informovat pracovníky archivu e-mailem nebo telefonicky. Studium je možné v kterýkoli pracovní den od 8.00 do 16.30. V odůvodněných případech je možné se dohodnout i na jiném čase návštěvy.

Badatelské dny: pondělí - pátek od 8.00 do 16.30 po dohodě