Archivní fondy a sbírky

Archivu Kanceláře prezidenta republiky je svěřeno do péče 23 archivních souborů o rozsahu bezmála 1 500 běžných metrů. Jejich aktuální přehled se základními informacemi o jejich obsahu je k dispozici také na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky v databázi „Archivní fondy a sbírky v ČR".

Kmenovým a nejrozsáhlejším souborem je fond Kancelář prezidenta republiky, v němž jsou trvale uchovávány dokumenty československých a českých prezidentů republiky a jejich úřadu od roku 1918. Forma a obsah těchto dokumentů vyplývá nejen z dobových ústavních pravomocí prezidenta republiky, ale i z jedinečné osobnosti každého prezidenta a tehdejší pozice prezidenta a jeho úřadu v politickém systému a ve společnosti. Ve fondu se nacházejí dokumenty ke jmenování vlád, vyslanců, soudců, vysokoškolských profesorů a vysokých státních úředníků, dokumenty spojené s udělováním milostí ve věcech trestních, s propůjčováním a udělováním státních vyznamenání, podepisováním zákonů atd. Kromě dokumentů adresovaných Kanceláři prezidenta republiky a jednotlivým prezidentům od jiných ústavních činitelů, úřadů, institucí, organizací a profesních a zájmových korporací nalezneme ve fondu dokumenty doručené od představitelů jiných států a zahraničních a domácích osobností politického, hospodářského, kulturního, uměleckého a společenského života. K neméně zajímavým dokumentům patří korespondence adresovaná prezidentům od jednotlivých občanů - jedná se o různé žádosti, stížnosti, rezoluce, memoranda a jiná sdělení. Díky zásadnímu významu prezidenta republiky v ústavním systému a ve společnosti se v dokumentech jeho úřadu nacházejí informace k řadě různých událostí, problémů a oblastí politického, společenského, kulturního a hospodářského vývoje a jejich využití je tedy velmi široké. Informační bohatství Archivu KPR je proto základním a jedinečným pramenným zdrojem nejen pro politické dějiny, ale i pro sociální dějiny, dějiny mentalit atd.

dalších významných archivních souborů uložených v Archivu KPR je vhodné jmenovat fondy Londýnský archiv, Národní soud (z období Protektorátu Čechy a Morava), fondy Lesní správy Lány a Správy Zámku Lány, osobní fondy vedoucích KPR Přemysla Šámala, Jiřího Havelky, Augusta Adolfa Popelky a Jaromíra Smutného nebo sbírky fotografií, novinových výstřižků, vyznamenání a odňatých a vrácených vyznamenání.

Mezi nejcennější archiválie uložené v Archivu KPR, které si pro svůj historický význam zaslouží samostatné zmínky, patří např. Výnos Vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera o zřízení Protektorátu Čechy a Morava ze dne 16. 3. 1939, politická poslední vůle státního prezidenta Emila Háchy sepsaná dne 18. 9. 1943, prohlášení české šlechty ze září 1939 nebo vzorek měsíční horniny s československou státní vlajkou přivezený americkými astronauty z mise Apollo 17 a darovaný v roce 1973 československému lidu prezidentem USA Richardem Nixonem.

Archivní fondy: 

Kancelář prezidenta republiky (KPR), (1630) 1919-:
KPR, 1919-1947
KPR, (1919) 1948-1962
KPR, (1919) 1965-1969
KPR – personální spisy (protokoly O, 200000, 300000, 500000 aj.) (1881) 1919-1970 (2010)
Václav Havel – Projevy (Texty uložené v Archivu KPR. Soupis dokumentů), 1990-1998

samostatné protokoly fondu KPR:
KPR – protokol 400 000 (vnitřní správa KPR), (1922) 1948-1957
KPR – protokol A (audience), (1919) 1921-1938 (1950)
KPR – protokol B (nositelé Čs. řádu Bílého lva), 1922-1947 rejstřík JMENNÝ
KPR – protokol F (Národní fond Masarykův), 1920-1952 (1953)
KPR – protokol G (TGM po abdikaci), (1920) 1936-1937
KPR – protokol H (holdy), (1919) 1921-1941 (1946)
KPR – protokol L (legislativa), 1919-1947
KPR – protokol M (milodary), 1933-1938
KPR – protokol O (osobní), 1919-1947
KPR – protokol Os (osobní sekretariát), (1905) 1949-1968
KPR – protokol P (jmenování, milosti, penze, dary z milosti), 1919 – 1944
KPR – protokol PR (Podkarpatská Rus), (1919) 1921-1939
KPR – protokol R (žádosti jednotlivců o podporu aj.), 1919-1941
KPR – protokol Rp (žádosti o podporu), 1932
KPR – protokol S (sociální), 1942-1944
KPR – protokol Sd (Správa domu prezidenta republiky), 1919-1952
KPR – protokol T (tajné), 1921-1944 (1953)
KPR – protokol T (tajné), 1945-1963

 

Národní soud (NS), 1939-1942
Národní soud, 1939-1942

Nadace Olgy Havlové (NOH), 1989-1992

Londýnský archiv (LA), 1940-1945
Londýnský archiv, 1940-1945

Lesní správa Lány (LSL), (1905) 1921-1969

Správa zámku Lány (SZL), 1921-1961
Správa zámku Lány, 1921-1966

Závodní výbor ROH KPR (ZV), 1954-1990

Nadace Václava Havla pro rozvoj Pražského hradu (NVH), 1992-1997

Šámal Přemysl, JUDr. (PŠ), 1914-1938

Havelka Jiří, Doc. JUDr. (JH), 1938-1939

Popelka August Adolf, JUDr. (AP), 1921-1945

Smutný Jaromír, JUDr. (JS), 1939-1948

Škarvan František, JUDr. (FŠ), 1943-1945
Škarvan František, JUDr., 1943-1945

Sýkora Václav, JUDr. (VS), 1945-1948
Sýkora Václav, JUDr., 1945-1948

Frick Wilhelm (WF), 1936-1945

Kruliš Vladimír, Mgr., 2011–2013

 

Archivní sbírky:


Sbírka fotografií (SF), 1918-1992

Sbírka novinových výstřižků (SNV), 1920-1998

Sbírka filmů (SKF), 2006-2010

Sbírka vyznamenání (SV), 1922-1992

Sbírka odňatých a vrácených vyznamenání (SOV), (1928) 1962-2011
Sbírka odňatých a vrácených vyznamenání, (1928) 1962-2011

Sbírka tisků (ST), 1937-1938

Sbírka varií (SVA), 1919-2013

 

 

Soubory ke stažení