Fond Kancelář prezidenta republiky

Struktura fondu Kancelář prezidenta republiky vyplývá z podoby uspořádání spisové služby v KPR, která procházela svým historickým vývojem. Mezníky mezi jednotlivými registraturními obdobími fondu jsou léta 1948, 1965, 1970, 1992 a 2003, kdy došlo k zásadním změnám ve výkonu spisové služby.

V roce 1948 byla většina samostatných protokolů vyhrazených pro určitý typ agendy a dokumentů a označovaných spisovými znaky podle písmen abecedy (A - audience, B - nositelé Řádu Bílého lva, T - tajné apod.) nahrazena protokoly stotisícové soustavy. V roce 1965 byly oba předchozí způsoby zkombinovány a místo indexů a podacích protokolů byla zavedena evidence dokumentů formou kartoték, které se bohužel nedochovaly. Pro období 1965-1969 tedy není možné vyhledávání jednotlivých dokumentů pomocí původních registraturních pomůcek. V roce 1970 se způsob výkonu spisové služby vrátil v podstatě do podoby před rokem 1965, bohužel již ale nedošlo k obnovení některých indexů. V roce 1992 byl v Kanceláři prezidenta republiky zaveden elektronický systém pro výkon spisové služby, který byl v roce 2003 nahrazen jiným.

Výše naznačené rozdělení fondu na jednotlivá registraturní období a jeho původní uspořádání jsou zachovávány i během zpracovávání archiválií a při tvorbě archivních pomůcek.