2018

Archiv rubriky, kde jsou pravidelně prezentovány zajímavé archiválie k aktuálním událostem a výročím ve formátu PDF.

 • 2018 leden - Nikola Tesla. Výběr dokumentů ze spisu vynálezce Nikoly Tesly - propůjčení Československého řádu Bílého lva I. třídy v říjnu 1936, předání řádu v červenci 1937, děkovný telegram Nikoly Tesly aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, sign. B 494/38).
 • 2018 únor - Únor 1948. Výběr dokumentů k vládní krizi a komunistickému převzetí moci v únoru 1948 - demise členů vlády za Čs. stranu národně socialistickou, Demokratickou stranu, Čs. stranu lidovou a Čs. sociální demokracii, audience u prezidenta Edvarda Beneše ve dnech 20.-25. února, přijatý návrh předsedy vlády Klementa Gottwalda na rekonstrukci vlády, ohlasy veřejnosti, žádosti o přijetí demise, vyjádření nesouhlasu i podpory prezidentu Benešovi, stížnosti a varování před očekávaným budoucím vývojem... (fond Kancelář prezidenta republiky, sign. 111163/48; inv. č. 1757/A, C, D).
 • 2018 březen - Abdikace prezidenta Antonína Novotného 1968. Odstoupení Antonína Novotného z funkce prezidenta republiky dne 22. března 1968 - prohlášení A. Novotného adresované Národnímu shromáždění a následné usnesení vlády ČSSR pověřující předsedu vlády výkonem některých pravomocí prezidenta republiky (fond Kancelář prezidenta republiky, čj. B III f/1-68).
 • 2018 duben - Generál Radola Gajda. Výběr dokumentů ze spisů generála Rudolfa Gajdy - dopis a podpora prezidentu E. Benešovi v srpnu 1938, zahlazení odsouzení civilních soudů z let 1929-1934 a trestu odnětí vojenské hodnosti v březnu 1939, jednání s prezidentem E. Háchou, činnost během německé okupace, žádosti o propuštění ze zajišťovací vazby po osvobození v roce 1945 (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 1332; sign. T 381/25).
 • 2018 květen - Ústava 1948. Výběr dokumentů ze spisů k Ústavě ČSR ze dne 9. května 1948 (ústavní zákon č. 150/1948 Sb.) - přijetí deputace Ústavního výboru Národního shromáždění prezidentem E. Benešem dne 29. 11. 1946, soupis nevyřízených a sporných bodů k 24. 1. 1948, připomínkové řízení k návrhu z 12. 4. 1948, rozbor ustanovení o prezidentu republiky, žádosti a ohlasy odborné i laické veřejnosti (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 2052 a 2042).
 • 2018 červen - Sloučení Československé sociální demokracie a KSČ. Pozdravný projev zástupců Československé sociální demokracie z valného shromáždění dne 18. dubna 1948, informující prezidenta E. Beneše o rozhodnutí o sloučení s Komunistickou stranou Československa, blahopřání poslaneckého klubu Československé sociální demokracie ke zvolení K. Gottwalda prezidentem republiky dne 14. června 1948 a priora z února 1948. (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 2000/A, sign. 109696/48; inv. č. 2431, kart. 601).
 • 2018 červenec – Jednání v Čierné nad Tisou. Informace o rezolucích došlých prezidentu Ludvíku Svobodovi v červenci a srpnu 1968 a rezoluce zaslané k jednání československé a sovětské delegace v Čierné nad Tisou na přelomu července a srpna 1968 – podpora obrodného demokratizačního procesu v Československu, požadavky urychleného odchodu vojsk států Varšavské smlouvy po společném cvičení, výzvy k hájení státní suverenity aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, sign. A I f/42-68; sign. 18820/69/A).
 • 2018 srpen – Srpen 1968. Okupace Československa v srpnu 1968 – výběr dokumentů, které se nahromadily v sekretariátu prezidenta republiky během srpnových událostí, rezoluce, provolání, plakáty, letáky aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, protokol T, sign. 0 1513/68 a 0 1183/68).
 • 2018 září – Mnichovská krize 1938. Dopisy, rezoluce a jiná podání občanů, včetně příslušníků jiných národností, vyjadřující odhodlání bránit republiku a demokracii, adresované prezidentu E. Benešovi v době stupňujícího se ohrožení Československa ze strany nacistického Německa v létě a září 1938 (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 1059).
 • 2018 říjen – Oslavy 28. října. Program jubilejních oslav 27. a 28. října 1928, poselství prezidenta T. G. Masaryka a projevy předsedy Poslanecké sněmovny Jana Malypetra a předsedy Senátu Mořice Hrubana ze dne 28. října 1928 (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 1948).
 • 2018 listopad – Volba Emila Háchy prezidentem ČSR. Blahopřání Edvarda Beneše Emilu Háchovi ke zvolení prezidentem Československé republiky dne 30. listopadu 1938 (fotokopie) a vlastnoruční koncept a opis děkovné odpovědi E. Háchy (fond Kancelář prezidenta republiky, sign. T 978/35, čj. T 109/42).
 • 2018 prosinec – George H. W. Bush. Výběr z dokumentů k bývalému americkému prezidentu Georgi H. W. Bushovi – program návštěvy Československa v listopadu 1990, dopis G. Bushe a poděkování za přijetí a dary, životopis, blahopřání k Vánocům 1992 a vlastnoruční koncept děkovné odpovědi prezidenta Václava Havla, udělení Řádu Bílého lva I. třídy v roce 1999 u příležitosti výročí 17. listopadu 1989 aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, Václav Havel – monitoring; protokol 200 000, Hlavy států IV, USA; Václav Havel – blahopřání, 1992; KPR – vyznamenání, čj. 3871/99).

Soubory ke stažení

Zpět na seznam zpráv