Publikováno: 28.04.2014

Fondy a sbírky


 

Badatelům přístupné fondy a sbírky Archivu Pražského hradu

 

 • Dvorní stavební úřad (1540 - 1860)
 • Kancelář prezidenta republiky "Stavební věci Pražského hradu a Lán" (1919 - 1969)
 • Osobní fond arch. Josefa Mockera (plánová část-50.léta 19.století až 1899)
 • Osobní fond arch. Kamila Hilberta st. (plánová část-90. léta 19.století - 1933)
 • Sbírka hudebnin Dvorní kaple sv. Kříže
 • Stará plánová sbírka (17.stol. - 1918)
 • Nová plánová sbírka (1918-současnost)
 • Sbírka fotografií Stavební správy Pražského hradu (60.léta 19.stol. - 1969)
 • Archiv Metropolitní kapituly u sv. Víta ( pol. 12. stol. - počátek 20. století)
 • Rukopisy knihovny Metropolitní kapituly u sv. Víta (6. stol. - počátek 19. století)
 • Sbírka hudebnin Svatovítské katedrály ( konec 17. stol. - počátek 19. století)

 

 

Dvorní stavební úřad, 1540 - 1860

Písemnosti stavební a hospodářské správy Pražského hradu a nemovitostí dočasně pod jeho správou včetně obory a letohrádku Hvězda, Královské obory, dalších pozemků v Bubenči, v Liboci, na Zbraslavi aj. V první polovině 18.století působnost úřadu dočasně rozšířena o stavební dohled nad císařskými objekty na komorních panstvích.

309 kartonů, 1239 knih, plány - viz Stará sbírka plánů, inventář zpracoval Jiří Svoboda,1975

kurátor: Mgr. Martin Halata

 

Kancelář prezidenta republiky. Stavební věci Pražského hradu, 1919 – 1947

Agenda stavebních, památkových, finančních a majetkoprávních záležitostí vztahujících se nejen k Pražskému hradu, letohrádku a oboře Hvězdě, ale i zámku, lesní správě a statku v Lánech.

94 kartonů, inventář a rejstřík zpracovala Věra Strnadová, 1971

kurátor: Mgr. Tomáš Zubec

 

 

Kancelář prezidenta republiky. Spisový znak 400.000, 1948 – 1964

Agenda hospodářsko-správního odboru související se správou Pražského hradu, zámku a statku Lány a všech přičleněných nemovitostí (finanční a právní záležitosti, stavební správa budov, hradní inventář a inventář lánského zámku, hospodářská správa statku v Lánech).

98 kartonů, inventář zpracovala Věra Malá,1983

 

Kancelář prezidenta republiky. Záležitosti lánských správ, 1921 – 1938

Spisy týkající se správy zámku, statku a lesního hospodářství dočasně protokolované pod samostatnými znaky.

11 kartonů, inventář zpracoval Mgr. Martin Halata

 

Stavební správa Pražského hradu, 1918-1948

Stavební správa Pražského hradu, pomocný úřad Kanceláře prezidenta republiky, realizovala úpravy objektů hradních i Hradem spravovaných, řešila otázky architektonické spojené s problémy uměleckohistorickými, otázky technické, právní a rozpočtové.

54 kartonů, inventář zpracovala Věra Strnadová,1973

 

Sbírka fotografií Stavební správy Pražského hradu, 60. léta 19. století – 1969

Stavební správa Pražského hradu začala ve 20. letech 20. století soustavně vytvářet fotodokumentaci objektů Pražského hradu a hradního inventáře. Sbírka byla postupně doplňována i staršími snímky, fotografiemi vyobrazení Pražského hradu (grafiky, plány, modely).

99 kartonů, inventář zpracovala Věra Vávrová, 1986

 

Hospodářská správa Pražského hradu, 1918-1948

Hospodářská správa Pražského hradu, pomocný úřad Kanceláře prezidenta republiky prováděla celkovou údržbu Hradem spravovaných objektů, dopravních prostředků, správu hradního vodovodu, inventáře a hradních zahrad.

54 kartonů, inventář zpracovala Věra Malá,1978

 

Osobní fond hradního stavitele Karla Fialy, 1891-1939

Fond obsahuje rukopisné záznamy hradního stavitele Karla Fialy o stavebněhistorickém průzkumu Pražského hradu.

25 kartonů, inventář zpracovala Věra Strnadová

 

Osobní fond hradního architekta Pavla Janáka, 1936-1955

V Archivu Pražského hradu jsou uloženy převážně písemnosti vzniklé z činnosti Pavla Janáka jako hradního architekta. Podstatnou část pozůstalosti tvoří deníky s osobními zápisy a kronikou Stavební správy Pražského hradu, které volně navazují na stavební deníky hradního stavitele Karla Fialy.

10 kartonů, inventář zpracovala Věra Strnadová

 

Osobní pozůstalost Josefa Mockera (1855-1899)

Plánová dokumentace a písemnosti vzniklé z činnosti architekta Mockera. Projekty nových staveb, rekonstrukcí staveb starších, většinou gotických (kostel sv. Ludmily na Vinohradech, kostel sv. Prokopa, Karlštejn…). Součástí fondu je i sbírka tištěných plánů z produkce časopisu Wienner Bauhüte.

2150 plánů

Pomůcka: DRBALOVÁ MARTINA: INVENTÁŘ POZŮSTALOSTI JOSEFA MOCKERA (TÉKA), 1855 - 1899. Prozatímní inventární seznam, 2000, s. 5, ev.č. 15.

kurátor: Ing. arch. Michal Šula

 

Historické plány z fondu Jednota

Plánová dokumentace dostavby katedrály. Fond je členěn na jednotlivé oddíly:

 

- fond stavitele Josefa Krannera 250 plánů

 

Pomůcka: NEZNÁMÝ: JEDNOTA PRO DOSTAVĚNÍ HLAV. CHRÁMU SV. VÍTA NA HRADĚ PRAŽSKÉM - ARCHEOLOGIE, GOTICKÁ KATEDRÁLA, 1864 - 1936. Prozatímní inventární seznam, 1950, s. 6, ev.č. 20.

NEZNÁMÝ: PLÁNY Z OBDOBÍ ČINNOSTI JOSEFA KRANNERA, 1864 - 1936. Inventář, 1950, s. 8, ev.č. 19.

 

- fond arch. Josefa Mockera (50.léta 19.století až 1899) 1100 plánů

 

Pomůcka: NEZNÁMÝ: PLÁNY Z OBDOBÍ ČINNOSTI JOSEFA MOCKERA, 1872 - 1899. Inventář, 1950, s. 61, ev.č. 18.

NEZNÁMÝ: SOUPIS NÁKRESŮ A PLÁNŮVELECHRÁMU SV. VÍTA NA HRADĚ PRAŽSKÉM SESTAVENÝ PO ÚMRTÍ STAVITELE VELECHRÁMU ARCHITEKTA JOSEFA MOCKERA V BŘEZNU 1899, 1872 - 1899. Prozatímní inventární seznam, 1899, s. 22, ev.č. 17.

 

- fond arch. Kamila Hilberta st. (90. léta 19.století – 1933) 2500 plánů

 

Pomůcka: NEZNÁMÝ: PLÁNY JEDNOTY Z OBDOBÍ ČINNOSTI ARCH. KAMILA HILBERTA, 1902 - 1937. Inventář, 1950, s. 43, ev.č. 24.

kurátor: Ing. arch. Michal Šula

 

Stará plánová sbírka

Stavební plány s tématem budov Pražského hradu a objektů administrativně souvisejících, vzešlé z činnosti Dvorského stavebného úřadu, Zámecké inspekce a nástupnického Zámeckého hejtmanství . (1569 – 1918).

4515 plánů a map

Pomůcka: NEZNÁMÝ: POPIS KOSTELŮ, FAR A HOSP. BUDOV NA CÍSAŘSKÝCH PANSTVÍCH - REJSTŘÍK PLÁNŮ, 1569 - 1918. Rejstřík, 1964, s. 21, ev.č. 22.

NEZNÁMÝ: SBÍRKA PLÁNŮ DO R. 1918 - JMENNÝ A MÍSTOPISNÝ REJSTŘÍK, 1569 - 1918. Rejstřík, 1973, s. 0, ev.č. 16.

kurátor: Ing. arch. Michal Šula

 

Nová plánová sbírka

Sbírka stavební dokumentace, týkající se objektů areálu Pražského hradu a objektů administrativně souvisejících. Časově navazuje na Starou plánovou sbírku (tedy 1918 – současnost).

Zhruba 75 tis. plánů a map

Pomůcka: DRBALOVÁ MARTINA-VELINSKÁ ANDĚLA: NOVÁ PLÁNOVÁ SBÍRKA, 1918 - 2001. Tematický rejstřík, 2002, s. 596, ev.č. 14.

kurátor: Ing. arch. Michal Šula

 

Knihovna Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze (6.-19. stol.)

 

- Sbírka rukopisů z knihovny pražské metropolitní kapituly

 

Archivní pomůcky:

PATERA, A., PODLAHA, A.: SOUPIS RUKOPISŮ KNIHOVNY METROPOLITNÍ KAPITOLY PRAŽSKÉ I-II, PRAHA 1910, 1922.

PODLAHA, A.: KNIHOVNA KAPITULNÍ V PRAZE, in: Soupis památek historických a uměleckých, Praha 1903

kurátor: Mgr. Lenka Kluková

 

Archiv Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze (12.-20. stol.)

 

- Listiny, listy, aktový materiál, úřední knihy a rukopisy z archivu pražské metropolitní kapituly

 

Archivní pomůcky:

PODLAHA, A.: CATALOGUS CODICUM MANU SCRIPTORUM, QUI IN ARCHIVIO CAPITULI METROPOLITANI PRAGENSIS ASSERVANTUR, PRAGAE 1923.

ERŠIL, J., PRAŽÁK, J.: ARCHIV PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ KAPITULY I: Katalog listin a listů z doby předhusitské (- 1419), Praha 1956.

ERŠIL, J., PRAŽÁK, J.: ARCHIV PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ KAPITULY II: Katalog listin a listů z doby předhusitské z let 1420-1561, Praha 1986.

Kurátor: Mgr. Lenka Kluková

 

Sbírka hudebnin Knihovny Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze

(2. pol. 16. stol-1. pol. 19. stol.)

 

- Sbírka rukopisů a tisků hudebních děl z kůru pražského metropolitního chrámu sv. Víta

 

Archivní pomůcky:

PODLAHA, A.: CATALOGUS COLLECTIONIS OPERUM ARTIS MUSICAE, QUAE IN BIBLIOTHECA CAPITULI METROPOLITANI PRAGENSIS ASSERVANTUR, PRAGAE 1926.

ŠTEFAN, J.: ECCLESIA METROPOLITANA PRAGENSIS: Catalogus collectionis operum artis musicae I-II, Pragae 1983, 1985.

Kurátor: Mgr. Lenka Kluková

 

Sbírka hudebnin dvorní kaple sv. Kříže (2. pol. 19. stol.)

 

- Sbírka rukopisů a tisků hudebních děl z dvorní kaple sv. Kříže na Pražském hradě

 

Archivní pomůcky:

Inventář zpracoval Jiří Štefan, 1966

Kurátor: Mgr. Lenka Kluková

 

Velkostatek Volyně (17.-1. pol. 20. stol.)

 

- úředních knihy, fascikly, mapy

 

nezpracováno

Kurátor: Mgr. Lenka Kluková

 

Sbírka novinových výstřižků

Výběr z pražského a regionálního tisku s heslem Pražský hrad je uspořádán chronologicky, popř. tématicky (významné projekty jako např. výstava k J. Plečnikovi, Rudolfu II. a j.). Od 90. let 20. stol. obsahuje sbírka i výstřižky z některých zahraničních titulů.

Rozsah: 32 archivních krabic-nejstarší z r. 1918, soustavně od r. 1960 do současnosti

Správce: Mgr. Tomáš Zubec

 

Sbírka plakátů

Sbírka obsahuje plakáty převážně k akcím pořádaným ve výstavních a koncertních prostorách Pražského hradu, s výjimkou darů od jiných pořadatelských domácích či zahraničních institucí. Od r. 1993 jsou to z větší části plakáty vzniklé z činnosti Výstavního odd. Správy Pražského hradu.

Rozsah: 410 ks - nejstarší exemplář je z r. 1945 do současnosti

Správce: Mgr. Tomáš Zubec

 

Alba poštovních známek

Jedná se o sbírku poštovních známek převážně s tématem Pražský hrad a jeho poklady, získanou příležitostnými nákupy či dary.

Rozsah: 6 alb

Správce: Mgr. Tomáš Zubec

 

 


 

Soubory ke stažení


Print article

Rychlý kontakt

 

Archiv Pražského hradu

III. nádvoří

119 08 Praha 1-Hrad

 

fax: + 420 22437 3257

e-mail: archivph@hrad.cz

fb: fb stránky

 

 

Informace

Badatelna Archivu Pražského hradu je z provozních důvodů uzavřena ve dnech 9. 7. – 24. 8. 2018.

Děkujeme za pochopení.

Badatelské hodiny

9:00-16:00
Přestávka 12:00-13:00

Žádáme badatele, aby nás kontaktovali, z důvodu sjednání si návštěvy APH, vždy prostřednictvím e-mailu archivph@hrad.cz a to minimálně týden předem.

Doporučujeme zájemci o prezenční zápůjčku knih žádost předem zaslat na el. adresu knihovnice APH.
Žádáme badatele, aby respektovali toto opatření!
Děkujeme.

 

Zásady vystavování archiválií