HLAVNÍ STRÁNKA

Kategorie: Hlavní stránka
Publikováno: 29.04.2014


V depozitářích archivu se nachází archivní materiál v rozsahu více než 1.000 běžných metrů.

Kategorie: Hlavní stránka
Publikováno: 29.04.2014


Udělování a propůjčování státních vyznamenání patřilo a patří mezi tradiční pravomoci československých a českých prezidentů již od roku 1922, kdy byly zřízeny Československý řád Bílého lva a Československá medaile Bílého lva.

Kategorie: Hlavní stránka
Publikováno: 29.04.2014


Archiv se nachází v budově bývalého Ústavu šlechtičen v Jiřské ulici čp. 2.

Kategorie: Hlavní stránka
Publikováno: 29.04.2014


Archiv umožňuje každému žadateli za podmínek stanovených vyhláškou č. 645/2004 Sb. a badatelským řádem nahlížet do archiválií.

Kategorie: Hlavní stránka
Publikováno: 29.04.2014


vydaný na základě § 36 písm. a) zákona č. 499/ 2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Archiválie měsíce

Informace o rezolucích došlých prezidentu Ludvíku Svobodovi v červenci a srpnu 1968 a rezoluce zaslané k jednání československé a sovětské delegace v Čierné nad Tisou na přelomu července a srpna 1968 - podpora obrodného demokratizačního procesu v Československu, požadavky urychleného odchodu vojsk států Varšavské smlouvy po společném cvičení, výzvy k hájení státní suverenity aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, sign. A I f/42-68; sign. 18820/69/A).

2018 červenec - Jednání v Čierné nad Tisou


Pozdravný projev zástupců Československé sociální demokracie z valného shromáždění dne 18. dubna 1948, informující prezidenta E. Beneše o rozhodnutí o sloučení s Komunistickou stranou Československa, blahopřání poslaneckého klubu Československé sociální demokracie ke zvolení K. Gottwalda prezidentem republiky dne 14. června 1948 a priora z února 1948. (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 2000/A, sign. 109696/48; inv. č. 2431, kart. 601).

2018 červen - Sloučení Československé sociální demokracie a KSČ

 

 

Rychlý kontakt

Archiv Kanceláře prezidenta republiky

119 08 Praha 1 - Hrad

tel.: 224 373 682

e-mail:archivkpr@hrad.cz

 

 

badatelské hodiny:

pondělí - pátek od 8.00 do 16.30 po dohodě